Informacje ogólne

Zarząd oddziału

Statut SITP

Członkowie wspierający

Linki

Napisz do nasTekst jednolity Statutu uchwalony na I NWZD w Krakowie w dniu 24 maja 2004 r. i II NWZD w Warszawie w dniu 30 marca 2005 r. i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy postanowieniem Sądu z 16 września.2005 r.

S T A T U T
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - w skrócie SITP.
§ 2
Terenem działalności SITP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
SITP jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4
SITP może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowo - technicznych, o tym samym lub podobnym zakresie działalności.
§ 5
Strukturę organizacyjną SITP tworzą oddziały oraz koła.
§ 6
Oddziały SITP mogą uzyskać osobowość prawną w trybie określonym ustawą - Prawo o Stowarzyszeniach. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego oddziału.
§ 7
 1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, z napisem w środku: Zarząd Główny w Warszawie, lub Zarząd Oddziału w ...
 2. SITP może posiadać własny sztandar, znak, odznakę członkowską i honorową na podstawie obowiązujących przepisów.
§ 8 SITP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9
Celem SITP jest:
 1. szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,
 2. popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
 3. wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 4. opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 5. podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 6. doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,
 7. organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,
 8. integracja środowiska SITP.
§ 10
SITP realizuje swoje cele poprzez:
 1. upowszechnianie wiedzy o technicznych zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej,
 2. współpracę z organizacjami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą,
 3. współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 4. współpracę ze szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo - badawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 5. inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z ochroną przeciwpożarową,
 6. popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 7. organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, odczytów, wystaw, wyjazdów naukowo-technicznych,
 8. inicjowanie i popieranie ruchu racjonalizatorskiego oraz udzielanie w tym celu członkom Stowarzyszenia porad naukowo-technicznych,
 9. wydawanie czasopisma popularyzującego problematykę ochrony przeciwpożarowej,
 10. opracowywanie i wydawanie standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 11. prowadzenie działalności doradczo-eksperckiej, szkoleń specjalistycznych i dobrowolnej certyfikacji firm świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 12. organizowanie imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych.
Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie SITP dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających,
§ 12
Członkiem zwyczajnym SITP może być osoba z wykształceniem co najmniej średnim, zainteresowana udziałem w realizacji celów Stowarzyszenia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
§ 13
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz SITP,
  2. udziału w zebraniach, zjazdach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez SITP,
  3. korzystania z ulgowych świadczeń Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Główny SITP i Zarząd Oddziału SITP.
  4. korzystania z urządzeń i lokali Stowarzyszenia zgodnie z odrębnie ustalonymi regulaminami,
  5. noszenia odznak SITP,
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SITP,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału SITP na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
§ 14
 1. Członkiem honorowym SITP może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów na wniosek Zarządu Głównego SITP.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek oraz wszelkich opłat za udział w imprezach technicznych organizowanych przez SITP.
§ 15
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane wspieraniem celów statutowych Stowarzyszenia, które zadeklarowały wnoszenie składek na działalność statutową w wysokości nie niższej niż określona przez Zarząd Główny. Osoby prawne działają w SITP za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny SITP lub Zarząd Oddziału SITP na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego.
 3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału SITP,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału SITP za zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
 3. wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka.
§ 17
Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, podjętej na wniosek Zarządu Głównego SITP.
§ 18
Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu, który członka przyjmował,
 2. uchwały właściwego Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
§ 19
 1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu, członkowi SITP przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego SITP. Uchwała Zarządu Głównego SITP jest ostateczna.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału o wykluczeniu, członkowi SITP przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego SITP. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego SITP jest ostateczne.
Rozdział IV
Władze SITP
§ 20
 1. Władzami naczelnymi SITP są:
  1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów, w przypadku gdy SITP liczy powyżej 200 członków,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Główny Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 5. Uchwały wymagające kwalifikowanej większości głosów wymienione są w rozdziale VIII.
§ 21
Najwyższą władzą SITP jest Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów należy w szczególności:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. określenie liczby członków Zarządu Głównego, wybór Prezesa SITP, pozostałych członków Zarządu Głównego SITP i ich zastępców oraz członków Głównego Sądu Koleżeńskiego SITP i Głównej Komisji Rewizyjnej SITP,
 5. uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,
 6. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego w sprawach majątku SITP, podjętych między zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Delegatów,
 7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny lub delegatów,
 9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu SITP.
§ 23
 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie SITP,
  2. z głosem doradczym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.
 2. W Zebraniu Delegatów Oddziałów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziału albo Zebraniach Delegatów Kół, według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wg liczby członków na koniec roku poprzedzającego termin zwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów,
  2. z głosem doradczym - nie wybrani na delegatów na Walnych Zebraniach Członków Oddziału lub Zebraniach Delegatów Kół członkowie Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.
 3. Mandaty delegatów zachowują ważność do następnego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów.
§ 24
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny SITP zawiadamia członków lub delegatów co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.
 2. O treści proponowanych zmian Statutu, przewidywanych w porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny zawiadamia członków lub delegatów w terminie określonym w ust. 1.
§ 25
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby ogółu członków Stowarzyszenia w terminie do 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26
 1. Zarząd Główny składa się z 11 do 15 członków, w tym Prezesa SITP.
 2. Prezes SITP wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów.
 3. Członkowie Zarządu Głównego i ich zastępcy wybierani są przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów.
 4. W przypadku powstania wakatu, Zarząd Główny uzupełnia swój skład spośród zastępców członków Zarządu Głównego wybranych na Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów, kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach.
§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. reprezentowanie SITP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wybór delegatów do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz ich zastępców,
 3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów oraz postanowień Statutu,
 4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,
 5. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
 6. uchwalanie regulaminów działalności SITP, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,
 7. zatwierdzanie projektów preliminarza budżetowego i bilansu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach finansowych i majątkowych oraz składanie Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności SITP, a także zgłaszanie wniosków odnośnie dalszej jego działalności,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich i ich podział,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,
 11. powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności,
 12. powoływanie sekcji naukowo - technicznych, komitetów naukowych oraz komisji problemowych stałych i okresowych, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny,
 13. ustanawianie rzeczoznawców SITP.
 14. organizowanie konferencji i zjazdów naukowych oraz technicznych, krajowych i zagranicznych,
 15. uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów niezgodnych z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów i Zarządu Głównego lub przepisami prawnymi,
 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów i Prezydium Zarządu Głównego SITP,
 17. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,
 18. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów o nadanie członkostwa honorowego,
 19. organizowanie różnych form współzawodnictwa w SITP,
 20. nadawanie odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń i nagród resortowych i państwowych,
 21. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji naukowo-technicznych,
 22. powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Stowarzyszenia oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
§ 28
1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w okresach zależnych od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a z prezesami oddziałów w charakterze zaproszonych gości nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
§ 29
1. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik oraz dwóch członków. 2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem działalności Prezydium, uchwalonym przez Zarząd Główny i jest za swoją działalność odpowiedzialne przed Zarządem Głównym SITP. 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 30
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 3. W przypadku powstania wakatu Główna Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład spośród dwóch zastępców kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach. 4. Główna Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków lub Zebraniem Delegatów Oddziałów. 5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w SITP.
§ 31
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej SITP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej SITP, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz przedstawianie wyników tych kontroli na posiedzeniach Zarządu Głównego, 2) zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, 3) składanie Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności, z oceny działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego oraz Stowarzyszenia jako całości, 4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, 5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z postanowieniami § 25, 6) współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów SITP.
§ 32
Przewodniczący lub upoważniony członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego, jego Prezydium oraz innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia z głosem doradczym, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
§ 33
1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Prezydium Zarządu Głównego zwołania zebrania Zarządu Głównego z podanym przez nią porządkiem zebrania. 2. Zebranie Zarządu Głównego zwołane na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się w terminie do 14 dni od daty doręczenia wniosku na piśmie.
§ 34
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków. 2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 3. W przypadku ustąpienia członka Głównego Sądu Koleżeńskiego uzupełnia swój skład zastępcą wybranym przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów. 4. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy członków władz SITP dotyczące nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory wynikłe między członkami władz SITP a także członkami różnych Oddziałów. 5. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału. 6. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji jest ostateczne. 7. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. 8. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 1) upomnienia, 2) zawieszenia w prawach członka SITP na okres od 6 miesięcy do 1 roku, 3) wykluczenia z grona członków SITP.
Rozdział V
Oddziały
§ 35
1. Oddział powoływany jest uchwałą Zarządu Głównego na wniosek grupy co najmniej dwudziestu osób, które złożyły pisemne deklaracje przynależności do SITP. 2. W uchwale, o której mowa w ust. 2, Zarząd Główny określa siedzibę Oddziału. 3. Oddział może tworzyć koła.
§ 36
1. Władzami Oddziału są: 1) Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół w Oddziałach powyżej stu członków, 2) Zarząd Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału, 4) Sąd Koleżeński Oddziału. 2. Kadencja władz Oddziału trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.
§ 37
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół, które mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału, biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Oddziału a z głosem doradczym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających. 3. W Zebraniu Delegatów Kół biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Kół wybrani na Walnych Zebraniach Członków Kół, według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Oddziału, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, według liczby członków na koniec roku poprzedzającego termin zwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, a z głosem doradczym nie wybrani na delegatów na Walnych Zebraniach Kół członkowie Zarządu Oddziału, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających. 4. Mandaty delegatów zachowują ważność do następnego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.
§ 38
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kół może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub połowy członków Oddziału. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kół zwołuje Zarząd Oddziału z powiadomieniem Zarządu Głównego, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, Zarząd Oddziału zawiadamia jego uczestników co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.
§ 39
1. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół jest uprawnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego Zebrania. 2. Wybory władz Oddziału przeprowadzone są w głosowaniu tajnym lub jawnym. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej połowy liczby członków.
§ 40
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół należy: 1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SITP. 2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, 3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 4) określenie liczby członków Zarządu Oddziału, wybór Prezesa Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału, ich zastępców, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału i ich zastępców, 5) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Oddziałów.
§ 41
1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 do 11 członków, w tym Prezes Oddziału. 2. Zarząd Oddziału odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału lub Zebraniem Delegatów Kół i przed Zarządem Głównym za swoją działalność. 3. W przypadku powstania wakatu Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład spośród zastępców członków Zarządu Oddziału wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów Kół, kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach.
§ 42
Do kompetencji Zarządu Oddziału SITP należy: 1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół, uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego oraz regulaminem Oddziału, 3) współdziałanie z Zarządami Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych zrzeszonych w NOT, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego SITP, 4) przyjmowanie członków zwyczajnych i ich skreślanie za zaleganie z opłatą składek członkowskich, 5) powoływanie i rozwiązywanie kół oraz zespołów specjalistycznych, 6) powoływanie jednostek gospodarczych w przypadku gdy Oddział posiada osobowość prawną, 7) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny, 8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół, 9) przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów oraz występowanie z wnioskami o nadanie odznak honorowych SITP, dyplomów, odznaczeń i nagród państwowych i resortowych, 10) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach zatwierdzonego przez Zarząd Główny preliminarza Oddziału w ramach specjalnych pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny, 11) koordynowanie zbierania składek członkowskich, opracowywanie planu pracy, preliminarzy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu, sporządzanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz bilansów, 12) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 13) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.
§ 43
1. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona pięcioosobowe Prezydium w składzie: prezes Oddziału, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. 2. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. 3. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 44
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału z udziałem przewodniczących kół w charakterze zaproszonych gości powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku. 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
§ 45
Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 46
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków. 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 3. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Oddziału uzupełnia swój skład zastępcą wybranym przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół. 4. Komisja Rewizyjna Oddziału za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału lub Zebraniem Delegatów Kół. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Oddziału.
§ 47
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z dokonanych kontroli, 2) przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami, 3) wnioskowanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów Kół o udzielenie ustępującemu Zarządowi Oddziału absolutorium.
§ 48
Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium oraz w zebraniach zespołów specjalistycznych i kół z głosem doradczym.
§ 49
1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo zażądać od Prezydium Zarządu Oddziału zwołania zebrania Zarządu Oddziału z podanym przez nią porządkiem dziennym. 2. Zebrania Zarządu Oddziału zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału powinny odbywać się w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania na piśmie.
§ 50
1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków SITP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz SITP oraz rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Oddziału. 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne. 3. Postanowienie § 34 ust. 8 stosuje się odpowiednio do spraw pozostających w kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
§ 51
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z trzech do pięciu członków. 2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 3. W przypadku ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego Oddziału uzupełnia swój skład zastępcą wybranym przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół.
Rozdział VI
Koła
§ 52
1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną SITP. 2. Koło SITP powoływane jest uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek grupy co najmniej dziesięciu osób, które złożyły pisemną deklarację przynależności do SITP. 3. Koła mogą być terenowe, zakładowe lub międzyzakładowe i działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
§ 53
1. Władzami Koła SITP są: 1) Walne Zebranie Członków Koła, 2) Zarząd Koła. 2. Kadencja Zarządu Koła trwa pięć lat.
§ 54
1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy: 1) uchwalanie kierunków działania Koła na danym terenie zgodnie ze Statutem, wytycznymi i uchwałami władz Oddziału, 2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła, 3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek przewodniczącego Zebrania Członków Koła, 4) wybór członków Zarządu Koła, 5) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Kół według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Oddziału.
§ 55
1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Zebrania. 2. W Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie koła a z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 56
1. Zarząd Koła składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia, propagowania problematyki ochrony przeciwpożarowej oraz popularyzowania działalności SITP. 3. Zarząd Koła reprezentuje swoich członków wobec władz terenowych, zgłasza wnioski do Zarządu Oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbiera składki członkowskie, inicjuje formy pomocy dla swoich członków, składa sprawozdania ze swojej działalności na ogólnych zebraniach Kół i okresowo Zarządowi Oddziału.
Rozdział VII
Majątek SITP
§ 57
Majątek SITP stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 58
Na fundusze SITP składają się: 1) składki członków indywidualnych i wspierających, 2) dotacje, darowizny, zapisy, 3) dochody z działalności własnej 4) dochody z działalności gospodarczej jednostek gospodarczych powołanych przez SITP.
§ 59
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również poprzez podmioty gospodarcze powołane przez Zarząd Główny lub przez Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną, ze stu procentowym udziałem SITP. 2. Dochody z działalności własnej mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przez podmioty gospodarcze powołane przez Zarząd Główny SITP lub przez Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną, ze stu procentowym udziałem SITP obejmującej w szczególności: 1) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, 2) prowadzenie działalności eksperckiej, doradczej i usługowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 3) działalność wydawniczą.
§ 60
 1. Majątkiem SITP dysponuje Zarząd Główny SITP, który może udzielać w tym zakresie pełnomocnictw Zarządom Oddziałów.
 2. Majątkiem Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału.
§ 61
 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących majątku SITP wymagane są dwa podpisy spośród następujących uprawnionych członków Zarządu Głównego: prezesa, wiceprezesów i sekretarza generalnego, za wyjątkiem dokumentów przekazanych do kompetencji skarbnika Zarządu Głównego i głównego księgowego.
 2. Zarząd Oddziału składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. W Oddziałach mających osobowość prawną do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących majątku własnego Oddziału uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Oddziału spośród następujących osób: prezesa Oddziału, wiceprezesów i sekretarza Oddziału, z wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji skarbnika Oddziału i głównego księgowego.
Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 62
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów większością dwóch trzecich głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 63
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów większością dwóch trzecich ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 64
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów.

Projekt i Opracowanie - Przemysław Kurek